Ya estás registrat? Accedeix Aquí

PROTECCIÓ DE DADES:

De conformitat amb les normatives de protecció de dades li facilitem la següent informació del tractament:
Responsable: AJUNTAMENT D ́INCA, P0702700F, Plaça d ́Espanya 1, – 07300 Inca (Illes Balears), protecciodedades@ajinca.net
Finalitats del tractament: compliment d’una missió que és realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics, de conformitat amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,de Procediment Administratiu Comú i enviament de comunicacions de productes o serveis

Legitimació: obligació legal del responsable i consentiment de l’interessat si escau.
Destinataris de cessions: administracions públiques competents per al compliment d’obligacions legals. Drets que li assisteixen: accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició
Més informació del tractament: https://www.entitatsinca.com